Kennis van Vrijheid

16,47

Kennis van Vrijheid is gebaseerd op Tarthang Tulku’s jarenlange ervaring met westerlingen. Stap voor stap legt het de conditioneringen bloot die aan de westerse
geest en cultuur ten grondslag liggen. Vrijheid van onze patronen, zelfbeelden en illusies
opent de weg naar het leiden van een zinvol en gelukkig leven dat bijdraagt aan meer harmonie in de wereld.

Categorieën: ,

Beschrijving

We hebben vele richtlijnen en wetten tot onze beschikking om onze vrijheid van gedachten, woorden en daden te beschermen. Maar zelfs wanneer onze vrijheid is gewaarborgd, zelfs in een land waar de individuele mensenrechten gerespecteerd worden, hebben we nog steeds geen echt vrije keuze, want we kunnen niet kiezen om niet te lijden. Onze kennis strekt echter niet ver genoeg om onze visie op vrijheid werkelijkheid te laten worden, ongeacht hoe ver we onze individuele vrijheid uitbreiden. Zelfs de acties die we ondernemen om onze vrijheid en materiële welvaart te vergroten, lijken ons gevoel van begeerte alleen maar aan te wakkeren en de hoeveelheid frustratie in ons leven te verhogen. De pijn die we ondergaan getuigt van ons gebrek aan kennis en van de beperktheid van onze vrijheid.

Zonder grotere kennis kunnen we er niet zeker van zijn dat onze daden geen lijden bij onszelf en anderen zullen veroorza­ken. Als we blijven handelen vanuit onwetendheid kunnen we alleen maar méér verwarring stichten en méér lijden veroorzaken in een wereld, die reeds overbelast is door hopeloosheid en pijn. Op nationaal niveau kunnen maatregelen, die goed bedoeld zijn, zelfs het omgekeerde bewerkstelligen van hetgeen we verlangen: ernstige verstoring van het evenwicht in het milieu en verhoging van spanningen, waardoor wereldvrede en welvaart worden bedreigd.

Hoe kunnen we ons openstellen voor verder strekkende alternatieven en de kennis vergaren, die we nodig hebben om werkelijk vrijheid te verwerven? We willen vrij zijn om al onze mogelijkheden te benutten; we willen vrij zijn om volledig gebruik te maken van alle kansen die het leven ons biedt; we willen vrij zijn om al het goede in ons leven te integreren en gevrijwaard zijn van alles wat lijden en pijn veroorzaakt; we willen de schoonheid van de wereld ten volle waarderen, evenals de intimiteit van onze relaties met andere mensen. Of onze wensen wel of niet in vervulling gaan hangt af van de reikwijdte van onze visie en van de kennis die ons handelen inspireert.

Hoe kunnen we nu ontdekken wat werkelijk zinvol en heilzaam is voor de mens? Hoe kunnen we de volle betekenis van vrijheid in ons hart tot leven brengen? De wetenschap dat we de kennis, die we daarvoor nodig hebben, nog niet bezitten, is zelfde kennis die onze geest kan openen voor een nieuw perspectief op vrijheid.

We kunnen beginnen onze visie te verruimen door onze behoefte aan grotere kennis te erkennen. Ons leven en de omstandigheden waaronder we het voorrecht hebben te leven, bieden ons alle benodigde kansen om een vrijere, meer voldoe­ning schenkende manier van leven te scheppen. Onze scholing heeft ons het gereedschap voor onderzoek in handen gegeven. We kunnen op onze eigen intelligentie afgaan om nieuwe manieren van kennen en zijn te ontsluiten, zonder afhankelijk te zijn van enig dogma of ingewikkelde leerstellingen. We kunnen tussen de regels van het levensverhaal der mensheid door lezen, en daarbij naar thema’s en patronen zoeken, die aan problemen en pijn ten grondslag liggen. Met dit bredere inzicht kunnen we ons leven, onze maatschappij en onze wereld vanuit een nieuw perspectief beschouwen en ons meer bewust worden van de zich herhalende patronen van het menselijk leven.

Als we het leven in ogenschouw nemen en over onze ervaringen nadenken, kunnen we duidelijker het verband zien tussen onze daden en de gevolgen die daaruit voortvloeien. Naarmate ons inzicht toeneemt, kunnen we sneller van iedere ervaring leren en onszelf bevrijden van de noodzaak om op een ervaring te reageren met frustratie, boosheid of pijn. We kunnen zelfs nog een stap verder gaan om een dynamisch proces van observeren in gang te zetten en alles wat we leren om te zetten in nieuwe kennis die we in ons leven kunnen toepassen. Indien we al onze kennis tot uiting laten komen in onze woorden en daden, kunnen we iedere ervaring open en onbevooroordeeld tegemoet treden als een gelegenheid om wat we reeds weten verder uit te breiden. Naarmate deze kwaliteit van aandacht ons leven steeds meer gaat beroeren, wordt onze ervaring steeds boeiender en levendiger. Wanneer we alles wat er met ons gebeurt als een manifestatie van kennis beschouwen, wordt kennis zichtbaar via het resultaat van onze daden.

 

Download

Hoofdstuk 31 De tirannie van het ik